ENergija i TEHnologija d.o.o. - NOVE INOVATIVNE TEHNOLOGIJE
   KONTAKT  
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU – SUSTAV  
OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
  PRINCIP RADA POSTROJENJA
MODUL SKLADIŠTENJA I SUŠENJA BIOMASE
ZAGRIJAČ ZRAKA ZA TURBINU SA LOŽENJEM BIOMASE
MODUL PLINSKE TURBINE
PRIMJENA KOGENERACIJSKOG SUSTAVA ENITEH U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA
  OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
 


Kompletna oprema zagrijača zraka smještena je u okviru standardnog ISO - Kontejnera - 40 ft i to dio unutar kontejnera a dio na kontejneru sa ukupnom visinom koja omogućava cestovni transport. Koncepcija ložišta prilagođena je za pojedine vrste I vlažnosti biomase , pri čemu se može koristiti sve vrste biomase iz šumarstva - usitnjena šumska biomasa , te iz drvne industrije - kora, sječka drveta, piljevina I bruševina. Također se omogućava korištenje poljoprivredne biomase - ljuske suncokreta , oklasak kukuruza , stabljike poljoprivrednih kultura ( slama, kukuruzovina, stabljike suncokreta I dr. ) .

Za korištenje sitne biomase do 5 mm veličine ( suha piljevina I bruševina, ljuske suncokreta, usitnjena slama ) koristi se ložište sa ciklonskom komorom izgaranja , a za krupniju biomasu ( usitnjena kora I sječka drveta, oklasak kukuruza, usitnjene stabljike kukuruza I suncokreta - do 50 mm ) koristi se ložište sa rešetkom.

Zrak za turbinu zagrijava sa plinovima izgaranja biomase u cijevnom izmjenjivaču koji je prilagođen za rad kod povišenih temperatura stijenki cijevi do 800 C, radi čega su termički najopterećeniji dijelovi izmjenjivača izrađeni od odgovarajućih materijala koji omogućavaju rad kod ovih temperature uz otpornost na koroziju I abraziju. Na taj način se omogućava korištenje svih vrsta biomase ( drvna I poljoprivredna biomasa ) čije je talište pepela iznad 950 C. Čišćenje naslaga pepela sa ogrjevnih površina ostvaruje se automatski sa zračnim ispuhivačima pepela koji omogućavaju kontinuirani rad postrojenja bez potrebe stajanja postrojenja u trajanju od 8 000 sati / godišnje. Iznošenje pepela izvan modula je potpuno automatizirano.

 
SLJEDEĆA
NA VRH