ENergija i TEHnologija d.o.o. - NOVE INOVATIVNE TEHNOLOGIJE
   KONTAKT  
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU – SUSTAV  
OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
  PRINCIP RADA POSTROJENJA
MODUL SKLADIŠTENJA I SUŠENJA BIOMASE
ZAGRIJAČ ZRAKA ZA TURBINU SA LOŽENJEM BIOMASE
MODUL PLINSKE TURBINE
PRIMJENA KOGENERACIJSKOG SUSTAVA ENITEH U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA
  OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
 


ENITEH - KOGENERACIJSKO POSTROJENJE
koristi biomasu za proizvodnju električne I toplinske energije u indirektnom plinsko turbinskom procesu. Osnova sustava je klasična plinska turbina sa vanjskom komorom izgaranja čija koncepcija omogućava da se zrak iz kompresora prije uvođenje u turbinu odvede u vanjski dogrijač zraka sa loženjem biomase, te se tako dogrijan uvodi u turbinu. Ovim se omogućava da plinska turbina umjesto sa plinovima izgaranja radi sa čistim zagrijanim zrakom čime se osigurava njen rad u idealnim radnim uvjetima te se značajno produžava njen radni vijek.

Kogeneracijsko postrojenje 426 KWel izvedeno je u modularnoj izvedbi sa tri ISO kontejnera - 40 ft. Kod postrojenja većeg kapaciteta ( 800 i 1200 KWel ) dijelovi postrojenja se izvode u modularnoj izvedbi sa veličinom modula koji omogućavaju cestovni transport. Oprema u okviru pojedinih modula se ugrađuje i testira u tvornici a gotovi moduli se transportiraju do mjesta ugradnje.

Ekološke karakteristike postrojenja u standardnoj izvedbi sa multiciklonskim odvajačima praha osiguravaju emisije iz dimnjaka u granicama - prah < 120 mg / Nm3, CO < 500 mg/Nm3, NOx < 500 mg/Nm3, pri čemu se u slučaju povećanih zahtjeva i kod većih kapaciteta može dograditi i kvalitetnije prečišćavanje plinova.

Dogradnja regeneratora zraka i sušenje vlažne biomase omogućava električni stupanj iskorištenja energije biomase koji je znatno iznad uobičajenih kogeneracijskih sustava a jednostavna koncepcija postrojenja omogućava znatno jeftiniju gradnju od klasičnih kogeneracijskih postrojenja.

 
SLJEDEĆA
NA VRH