ENergija i TEHnologija d.o.o. - NOVE INOVATIVNE TEHNOLOGIJE
   KONTAKT  
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU – SUSTAV  
OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
  PRINCIP RADA POSTROJENJA
MODUL SKLADIŠTENJA I SUŠENJA BIOMASE
ZAGRIJAČ ZRAKA ZA TURBINU SA LOŽENJEM BIOMASE
MODUL PLINSKE TURBINE
PRIMJENA KOGENERACIJSKOG SUSTAVA ENITEH U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA
  OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
 

Koncepcija modula biomase je da se kompletna oprema ugrađuje dijelom unutar standardnog ISO - kontejnera - 40 ft - a dijelom na kontejneru. Modul biomase osigurava volumen skladišta biomase od cca 50 m3 čime je osigurana zaliha u skladištu za cca 30 - 35 sati rada postrojenja sa maksimalnim kapacitetom - što omogućava dopunjavanje skladišta biomase jedan puta dnevno. Kompletan sustav manipulacije sa biomasom u okviru modula je vođen mikroprocesorski.

Za rad postrojenja - predviđena je usitnjena drvna biomasa do veličine od 50 mm ( kora, sječka pilanskog I finalnog drvnog otpada, te usitnjena šumska biomasa ) ili usitnjena poljoprivredna biomasa ( oklasak i usitnjene stabljike kukuruza i suncokreta ).

Sušara biomase je šahtnog tipa - a sušenje se provodi sa toplim zrakom temperature cca 100 C - iz toplovodnog izmjenjivača. Topla voda koja zagrijava zrak za sušenje dovodi se iz vodom hlađenog ložišta zagrijača zraka za turbinu. Navedeni sistem sušenja omogućava skidanje vlage biomase za cca 20 %.

U slučaju rada sa izrazito vlažnom biomasom - moguće je izvršiti dogradnju kanala za dovođenje dimnih plinova za sušenje ( cca 220 C ) čime se može dodatno povećati sušenje uz povećanje energetske vrijednosti biomase do cca 20 %.

 
SLJEDEĆA
NA VRH